ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 50 MP3EI

0
195

MP3EI นี่เป็นคำย่อมาจากภาษาอินโดนีเซียนะครับ เป็นแผนแม่บท 15 ปี ในการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ที่จะใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2568 ซึ่งอินโดนีเซียตั้งเป้าเอาไว้ว่าเมื่อถึงปี พ.ศ. 2568 แล้ว คนอินโดนีเซีย จะมีรายได้คนละ 500,000 บาทและอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติด 1 ใน 10 ของโลก

เพื่อให้แผนสำเร็จ อินโดนีเซียจะต้องลงทุนอย่างน้อยๆ 14 ล้านล้านบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆเข้าด้วยกัน และลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาและปฏิรูประบบบริหารจัดการและกฎหมาย

ในแผน MP3EI นี้ รัฐบาลอินโดนี้เซีย เขาเขียนสิ่งที่คิดว่าจะทำไว้ชัดเจน ผมเลยขอเอามาบันทึกให้อ่านกันตรงนี้ นะครับ (หนึ่ง) จะต้องทำให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศเข้าใจในวัตถุประสงค์ แนวคิดและ สิ่งที่จำเป็นต้องทำของแผนนี้ เพื่อให้แผนนี้เดินหน้าไปได้ (สอง) รัฐบาลรู้ดีว่ากลุ่มต่างๆ ต่างก็มีความคาดหวัง ที่จะได้รับประโยชน์จากแผนนี้ต่างกันออกไป ดังนั้นรัฐบาลจะต้องทำให้ภาคเอกชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเกี่ยวกับแผนนี้ และจะต้องเน้นการสื่อสารกับสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์และ ความร่วมมือที่ดี ระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อความสำเร็จของแผนนี้ (สาม) รัฐบาลจะทบทวนกฎหมายและ กฎระเบียบทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่า การเดินหน้าตามแผนนี้กฎหมายหรือระเบียบต่างๆจะไม่เป็นอุปสรรค

(สี่) รัฐบาลจะตั้งคณะทำงานระดับชาติซึ่งมีหน้าที่ประสานกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งต้องเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานกับสาธารณะเป็นรายไตรมาส (ห้า) รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการเร่งรัด ปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะได้เป็นแรงดึงดูดให้ภาคเอกชนอยากที่จะลงทุนโครงสร้าง พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองมากขึ้น (หก) ในแผนงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 6 นั้น แผนระยะสั้นและระยะยาวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าตอนนี้รัฐบาลจะยังบอกไม่ได้ว่าเงินทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนนี้นั้นจะเอามาจากไหน

(เจ็ด) ในการเขียนแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจนั้นจะต้องเขียนอย่างมียุทธศาสตร์ที่ดี ซึ่งอินโดนีเซียควรจะต้องไปเรียนรู้จากประเทศที่ประสบความสำเร็จ (แปด) ประธานาธิบดีจะต้องเป็นผู้นำใน ระดับชาติที่จะพัฒนาแผนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความชัดเจนว่า โครงการไหน พร้อม จะลงทุนกันเมื่อไหร่ อย่างไร การประสานความร่วมมือในการลงทุนระดับชาติกับระดับท้องถิ่น จะเป็นอย่างไร

(เก้า) รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับแผนการลงทุนเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกของอินโดนีเซียเป็นอันดับแรก เพื่อลดความแตกต่างของรายได้กับภูมิภาคอื่นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนสนใจ ที่จะมาลงทุนมากขึ้นในภาคตะวันออกนี้

ในแผน MP3EI  นี้ รัฐบาลอินโดนีเซียได้แบ่งระยะเวลาของแผนนี้ออกเป็น 3  ระยะด้วยกันคือ ระยะแรกในช่วงปี พ.ศ.2554 ถึงพ.ศ. 2558 รัฐบาลจะเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างสาธาณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ สร้างการเชื่อมโยงระหว่างระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งจะเป็นการวางพื้นฐานไปยังระยะที่สองซึ่งอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึงพ.ศ. 2563 เมื่อรัฐบาลกลางได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ ให้แล้ว ในระยะที่สองนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นที่จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง แต่ละพื้นที่ย่อมมีโอกาส ศักยภาพ อุปสรรคและปัญหาที่ต่างกัน รัฐบาลท้องถิ่นนั้นย่อมจะเข้าใจในพื้นที่ดีกว่า ซึ่งในระยะนี้จะต้องเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและความโปร่งใส ส่วนระยะที่สามคือช่วงปี พ.ศ. 2563 ถึงพ.ศ. 2658 นั้นรัฐบาลจะเน้นการลงทุนในเทคโนโลยี ระดับสูงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและทำให้อินโดนีเซียเติบโตอย่างยั่งยืน

ในแผน MP3EI นี้แม้ยุทธศาสตร์จะไม่ชัดเจนและละเอียดเท่ากับแผนที่ PEMANDU ของมาเลเซียทำ แต่ก็ต้องถือว่าวันนี้อินโดนีเซียกำลังเดินหน้าอย่างมียุทธศาสตร์แล้วนะครับ

[smartslider3 slider="9"]