ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 95 ยุทธศาสตร์ 20 ปี

0
409

หลังจากที่ผมพยายามบอกว่าไทยเราไม่มียุทธศาสตร์ที่ดีในโพสต์ทูเดย์ตั้งแต่เริ่มเขียนคอลัมน์นี้มานานกว่า 3 ปี ในที่สุดผู้คนที่เกี่ยวข้องก็ยอมรับกันเสียทีว่าที่ผ่านมาเมืองไทยเราไม่มียุทธศาสตร์ ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ล้วนแต่บอกตรงกันว่าที่ไทยตกอยู่ในสภาพนี้เป็นเพราะเราไม่มียุทธศาสตร์นั่นเอง

ทีนี้มาถึงเรื่องตำแหน่งของประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามคณะจัดทำยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิด เพราะเท่าที่ได้ เห็นเอกสาร ผมพบว่าตำแหน่งประเทศในอนาคตที่เขาวางเอาไว้ว่า ประเทศไทยจะเป็น ประเทศในโลกที่หนึ่งภาย ในปี พ.ศ. 2575 โดยคนไทยเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรม ของตน มีการพัฒนาที่ สมดุล เช่นพัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีความเชื่อมั่น และมีความคิด ที่เป็นอิสระ เป็น พลเมืองที่มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นพลเมือง ที่ตื่นรู้ เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

มีสังคมที่มีคุณภาพ เป็นสังคมอุดมปัญญา สังคมแห่งโอกาส สังคมที่เป็นธรรม สังคมแห่งคุณธรรม สังคมที่เกื้อกูล แบ่งปัน มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เป็นเมืองที่มีพลวัต ชุมชนที่เข้มแข็ง สังคมคาร์บอนต่ำ การใช้ชีวิตปรับตาม สภาพภูมิอากาศ อุตสาหกรรมสีเขียว มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง เป็นเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ เน้นการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมและเท่าเทียม มีตลาดภายในที่ แข็งแกร่งไม่ผูกกับตลาดโลกเพียงอย่างเดียว ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ การเรียนรู้ มีผู้ประกอบการที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในเวทีโลกและเป็น Regional Trading Nation

และไทยนั้นจะเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการมีบทบาทในการขับ เคลื่อนวาระสำคัญของโลก การใช้วัฒนธรรมเป็นกลไกในการเพิ่มบทบาทของประเทศ การเป็นศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจอาเซียน การยกระดับให้กรุงเทพฯเป็นเมืองระดับโลก การเป็นผู้นำโลกในบางอุตสาหกรรม การปฏิบัติ ตามกติกาและพันธสัญญาในธรรมาภิบาลโลก

วิสัยทัศน์ประเทศไทยที่คณะทำงานเขียนมานี้เป็นลักษณะของประเทศที่ดีแบบกว้างๆ ประเทศไหนๆก็ล้วนแต่ อยากเป็นแบบนี้ทั้งสิ้น ไม่เชื่อก็ลองเอาชื่อประเทศอื่นไปใส่แทนชื่อประเทศไทยดูสิครับ ประเทศไหนไม่อยาก เป็นแบบนี้บ้าง  ผมไม่ ปฏิเสธว่าในภาพรวมไทยเราต้องพัฒนาให้ได้ในทุกประเด็นตามที่เขียนนั้น  แต่สิ่งที่คณะ ทำงานจะต้องเร่งทำต่อ ไปในเรื่องตำแหน่งประเทศก็คือ “ตำแหน่งประเทศที่โดดเด่น” ของไทยเราคืออะไร เราถึง จะมีความสามารถ ใน การแข่งขันเหนือกว่าประเทศอื่นๆได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน มีอะไรบ้างที่ไทยเราทำได้เก่ง กว่าประเทศอื่นๆ และ ถึงแม้ประเทศอื่นๆอยากจะมาแข่งเราก็จะไม่มีทางเก่งเท่าเรา เพราะเราจะสามารถยกระดับ ความเก่งหนีคู่แข่งไปได้เรื่อยๆ

ยอมรับกับผมอีกสักข้อเถิดครับว่าที่เรามาถึงจุดนี้ก็เพราะเราไม่รู้จัก “โฟกัส” ไม่รู้จักหาตำแหน่งประเทศที่โดดเด่น ให้ได้แล้วมุ่งเน้นลงทุนพัฒนาประเทศให้เก่งในด้านนั้นให้ได้ ที่ผ่านมา เราเลือกจะพัฒนาทุกด้าน อยากเก่งทุกด้าน แต่สุดท้ายไม่เก่งสักด้าน อย่างที่เป็นอยู่นี้

[smartslider3 slider="9"]