วิเคราะห์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ประกาศใช้เมื่อเมษายน 2562)

0
509

รายการ Good morning ASEAN กับ เกษมสันต์ วีระกุล ทุกวันจันทร์เช้า เวลา 07.00-07.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM100.5 MHz และอีก 53สถานีเครื่อข่ายทั่วประเทศ

[smartslider3 slider="9"]