Home About Me

About Me

About Me

เกษมสันต์ วีระกุล

ปัจจุบัน เป็นนักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ และวิทยุ

ประวัติ
เกิดปี พ.ศ. 2506

การศึกษา

 • มัธยมศึกษา พ.ศ. 2519-2524 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี พ.ศ. 2524 – 2527 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท พ.ศ. 2527 – 2528 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ)
 • พ.ศ. 2528 – 2529 นักวิจัยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย โอซาก้า 2 ปี

ปัจจุบัน
1. 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา
3. บรรณาธิการบริหาร ศูนย์บริหารสื่อสารในภาวะวิกฤต เพื่อวางกลยุทธ์สื่อสาร ศบค.
4. ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
5. คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กรเพื่อการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
7. นักวิชาการอิสระเชี่ยวชาญด้านเออีซี
8. ประธานกรรมการ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
9. กรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
10. ประธานกรรมการบริหารกองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. ที่ปรึกษาการจัดทำแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

ด้านการเมือง
• ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2554)
• รองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (มกราคม พ.ศ. 2550- พฤษภาคม พ.ศ. 2554)
• หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคชาติไทยพัฒนา

ด้านธุรกิจ
• รองประธานกรรมการบริษัทสุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
• รองประธานกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
• รองประธานกรรมการบริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
• รองประธานกรรมการบริษัท นทีชัย จำกัด
• รองประธานกรรมการบริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
• ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ทศภาค จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยู.ดับบลิว.ดี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิวเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ว็อชด็อก จำกัด

ด้านวิชาการ/ ด้านการศึกษา
• ที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
• เลขาธิการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการฝ่ายอำนวยการและกรรมการบริหารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• คณะกรรมการ อนุกรรมการและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ขององค์กรธุรกิจ สังคม และราชการหลายแห่ง
• อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ระดับรองผู้บังคับการ
• ผู้บรรยายพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง

ด้านสื่อมวลชน
• ผู้ดำเนินรายการ “ข่าวเช้าวันหยุด” ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
• ผู้ดำเนินรายการ “เที่ยงวันทันโลก” ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
• ผู้ดำเนินรายการ “เป็นข่าวเช้านี้” ทางช่อง 13 Family
• ผู้ดำเนินรายการ “เหตุบ้านการเมือง” ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
• ผู้ดำเนินรายการ AEC กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24
• ผู้ดำเนินรายการ “ถามตรง” ช่วงข่าว 4 ทุ่ม ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
• ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “ตามดูผู้แทน” “เดินหน้าหาผู้แทน” และ “ 11 รายวัน” ทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
• ผู้ดำเนินรายการไทยสกายเคเบิลทีวี “อรุณสวัสดิ์กรุงเทพ”
• ผู้ดำเนินรายการวิทยุ และดูแลรายการ “เปิดประเด็น” ทาง F.M. 97
• ผู้ดำเนินรายการ AEC PLUS กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 SD
• ผู้ดำเนินรายการข่าววันใหม่ ช่วง MORNING AEC กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
• ผู้ดำเนินรายการข่าววันใหม่ ช่วง AEC Energy กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
• ผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC ประจำรายการ คนหลังข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24
• คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์คู่แข่งธุรกิจ
• คอลัมนิสต์ประจำหนังสือ Mother and Care Magazine
• คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ รับมือ AEC
• คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์ทันหุ้น คอลัมน์ เปิดประตูอาเซียน
• คอลัมนิสต์ประจำหนังสือ Leader Time Magazine คอลัมน์รอบรั้วอาเซียน

ด้านสังคม
• กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง

ด้านกีฬา
• นายกสมาคม สควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัล
• รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
• ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ด้านนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น
• รางวัล Boss of the year 2005 นักบริหารจัดการดีเด่น สาขาบริหารจัดการธุรกิจการตลาด ประจำปี 2548
• ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ผู้ดำเนินรายการชายดีเด่น รายการเหตุบ้านการเมือง ประจำปี 2543
• ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทรายการสถานการณ์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปี 2542

 

Kasemsant Weerakun (เกษมสันต์ วีระกุล)

Academic Background

1976-1981                    SuankularbWittayalai School

1981-1984                    Bachelor of Science in Economics, Thammasat University

1984-1985                    Master of Science in Economics , Thammasat University (International Program)

1985-1986                    Researcher Japanese Government Scholarship, Osaka University

 

Current Professional Background

 • Independent academic specialist in AEC
 • Chairman of the Board of Directors, SE-Education Public Limited Company
 • Director of National Public Relations Committee
 • A special media team with communications experts (the Centre for Covid-19 Situation Administration)
 • Chairman of the Subcommittee on Information Management for the Government to Create Awareness and Understanding of People, National Public Relations Committee
 • Corporate Communication Subcommittee for Anti-Corruption Office, the National Anti-Corruption Commission
 • Director of Nok Airlines Public Company Limited
 • Director of Advance Life Insurance Public Company Limited
 • AEC Expert in ASEAN In-Depth Show in “Good Morning ASEAN”program on FM 100.5 radio
 • Specialist Lecturer for the Police College in Education Division, Royal Thai Police
 • Columnist of “Amazing AEC with Kasemsant”, Daily News newspaper
 • Columnist of “The perspective of AEC”, Mix Magazine

 

 

Employment History

 • A part of Economic Working Group of ChartThaiPattana Party
 • Former Deputy Leader of Ruam Jai Thai Chart Pattana Party
 • Former Director of the Office of Corporate Communications, Thai Beverage Public Company Limited
 • Former MCfor “Hed-Ban-Kan-Mueng”program, Thai TV Channel 3
 • Current independent academic and a specialist in AEC World
 • Current MC for news reporting for various programs including Hed-Ban-Kan-Mueng, AEC Insight with Kasemsant, AEC World, Pen-Kao-Chao-Nee, Kao-Chao-Wan-Yood, Thieng Wan Tan Lok, aired on multiple channels, which are TNN 24 channel,Thai TV Channel 3, 3SD channel and 13 Family channelprogram
 • Current host in the radio channel at FM 100.5 radio, ASEAN In-Depth show in “Good Morning ASEAN” program

 

In Politics

 • Assistant Secretary to the Minister of Finance (2008-2011)
 • Deputy Leader of the Ruam Jai Thai ChartPattana Party (January 2007-May 2011)
 • Leader of EconomicsTeam of ChartThaiPattana Party

 

In Business

 • Vice Chairman of Red Bull Liquor Company (1988) Limited
 • Vice Chairman of United Winery and Distillery Company Limited
 • Vice Chairman of SimathurakijCompany Limited
 • Vice Chairman of Natheechai Company Limited
 • Vice Chairman of Luckchai Liquor Trading Company Limited
 • Director of the Office of Corporate Communications Thai Beverage Public Company Limited
 • Executive Vice Chairman of DhosPaak Company Limited
 • Managing Director of United Winery and Distillery Company Limited
 • Managing Director of U.W.D. Marketing Company Limited
 • Managing Director of Kith and Kin Communication and Consultant Company Limited
 • Managing Director of Watchdog Company Limited

 

In Academic

 • Thammasat Association Counselor under the Royal Patronage
 • Secretary-General of the Thammasat Association under the Royal Patronage
 • Director of College of Higher Education, Thammasat University
 • Director and Executive Director of Alumni Relations Thammasat University
 • Professor of Faculty of Economics at Thammasat University
 • Advisor to the Fiscal Policy Office
 • Committee, Subcommittee and Public Relations Consultant of Business for social and government organizations
 • Lecturer of Advanced Police Administration Deputy Commander
 • Specialist Lecturer in Public Relationsfor many public and private universities

 

In Media

 • Moderator of"Holiday Morning News/Kao-chao-wan-yood" on Channel 3, MCOT
 • Moderator "Midday in the World/ Thieng-wan-tan-lok" on Channel 3 MCOT
 • Moderator "This morning news/Pen-kao-chao-nee" on Channel 13 Family
 • Moderator "Political House/ Hed-ban-kan-muang" on Channel 3 MCOT
 • Moderator “AEC with Kasemsan”Program on TNN24 television station
 • Moderator "Ask straight/Tam-trong" during the news 4 pm on Channel 9 MCOT
 • Moderator of TV channels "Follow the representatives/Tam-doo-poo-taan" "Dern-na-ha-poo-tan" and "11 daily/11 Rai-wan" on Channel 11, the Public Relations Department.
 • Moderator of Thai Sky Cable TV "Arunsawat Bangkok"
 • Radio operator and take care of the program "Open the issue" via F.M. 97
 • Moderator of “AEC PLUS withKasemsant” on TV channel 3 SD
 • Moderator of “Kao-wan-mai” Program in “MORNING AEC withKasemsan” Part on Channel 3 MCOT television station
 • Moderator of “Kao-wan-mai” Program in “AEC ENERGY with Kasemsan” Part on Channel 3 MCOT television stationAEC
 • AEC Expert at “Kon-lang-kao” on TV stations TNN24
 • Columnist, Bangkok Business Newspaper and “Ku-kaeng-tu-ra-kit”newspapers
 • Columnist for Mother and Care Magazine
 • Columnist for Post Today, column “How to deal with AEC”
 • Columnist of “Perd-pa-too-asean”, Thunhoon newspaper
 • Columnist of “Rob-rua-asean”,Leader Time Magazine

In Social

 • Committee of KomolKeemthong Foundation

In Sport

 • Association President of Thailand Squash under the Royal Patronage

Awards & Achievements

 • The Gold Television Award for an outstanding current situation program in 1999 and outstanding male moderator of “Hed-Ban-Kan-Muang” program in 2000
 • Boss of the Year 2005 Award for outstanding managementin marketing business management major
 • Chor Sa-Ard Award in 2014 from the work "Lessons Learned from Corruption Eradication in the World" aired on the TNN 24 news station and the 17th Royal Thep Thong Award in 2016 for outstanding television program

 

Insignia

 • The Noblest Order of the Crown of Thailand
 • 2010 - Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand)
 • 2007 - Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand)