Tuesday, March 28, 2023
Home Tags เกาหลีใต้

Tag: เกาหลีใต้

474,563FansLike
2,132FollowersFollow
1,610FollowersFollow
8,510SubscribersSubscribe

เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 85 ตำแหน่งประเทศในแผนฯ 12 !!!!!

0
ในการประชุมประจำปี 2558 ของสภาพัฒน์ฯเรื่องทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สภาพัฒน์ได้เปิดเผยถึงตำแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศไทยอันล่าสุดออกมาให้เราได้รู้ว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม” โดยกรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12  นี้จะให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ผมขอตั้งข้อสังเกตเหมือนเดิมว่าเป็นตำแหน่งยุทธศาสตร์ประเทศที่กว้างเวิ้งว้างวังเวงเหมือนที่สภาพัฒน์ฯชอบ...